top of page

עקרונות הטיפול בטראומה בגיל הרך

6 מפגשים, ימי שישי, החל מ - 17.6.22 , 9:00-12:15

baloon1.png

הקורס החל!

הקורס עוסק בהשפעות הטראומה על ילדים בגיל הרך (מתמשכת או חד פעמית) ובמודל טיפולי ייחודי – טיפול הורה ילד ממוקד טראומה  (child- parent psychotherapy).

הקורס יתעמק בהשפעות המזיקות של טראומה על התפתחות תקינה של ילדים צעירים, בהתבסס על תאוריית ההתקשרות ועל ידע מתחום הטראומה. כמו כן, מקנה כלים ראשוניים לזיהוי ואיתור טראומות בגיל הרך, וכן מגביר את המודעות והידע לגבי השפעות טראומה על ילדים צעירים ויחסיהם עם הוריהם.

מרצת הקורס:

קרן גולדברג, פסיכולוגית התפתחותית מומחית. עבדה שנים רבות בשרות הפסיכולוגי חינוכי- התפתחותי בהרצליה. מומחית בטיפול דיאדי ובטיפול בטראומה בגיל הרך. מרצה, מלמדת ומדריכה במגוון מסגרות טיפוליות ובמכון "חרוב". מנהלת תכנית "חוסן לגיל הרך" במרכז "חוסן", ובעלת קליניקה פרטית בתל אביב.

תמונה לEVENT .jpg

מטרות הקורס:

הכרת מודל הטיפול הורה-ילד ממוקד טראומה, שפותח על ידי פרופ' אליסיה ליברמן ופרופ' פטרישיה ואן הורן ז"ל.

  • הכרת השפעות טראומה על ילדים ועל יחסי הורה ילד: העמקה בלמידת ההשפעות אירועים טראומטיים על ילדים צעירים דרך מבט כפול של תאוריית ההתקשרות והידע על הטראומה. יונח הרציונל לטיפול ממוקד טראומה באמצעות  מודל דיאדי של  הורה-ילד.

  • למידת תהליך ההערכה ופורמולציית המקרה : העמקה בתהליך וההערכה של ההורים, הילד ויחסי הורה-ילד, לפני תחילת הטיפול. בנוסף, למידת המשגת המידע שנאסף לכדי תיאור ראשוני בהיר של  אופן התרחשות הטראומה, ההשפעות הספציפיות שלה על הילד, הוריו ויחסיהם, ומטרות הטיפול הנגזרות מכך.

  • בניית נרטיב הטראומה באמצעות שיח ומשחק: העמקה באופן הדיבור וניהול השיח עם ילדים  שעברו אירועים טראומטיים.

  • למידת העקרונות להתערבות בפגישה הדיאדית: למידת העקרונות המנחים, התערבויות דיאדיות, תוך הדגמה של דרכי התערבות בטיפול ודיון באופן בחירתם.

קהל היעד:

פסיכולוגים מומחים ומתמחים, עובדים סוציאליים קליניים או עובדים סוציאליים בעלי תואר שני עם ניסיון בעבודה טיפולית, מטפלים בהבעה ויצירה בעלי תואר שני, פסיכיאטרים, קרימינולוגים קליניים ויישומיים, סטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה.

 

מועדי הקורס:

הקורס יתקיים במשך כ - 6 ימי שישי, בין השעות 9:00-12:15, 24 שעות אקדמיות. 

תאריכי הקורס - 17.6.22 , 24.6.22 , 1.7.22 , 8.7.22 , 15.7.22, 22.7.22

tree4.png

עלות הקורס:

מומחים - 900 ש"ח

מתמחים - 800 ש"ח

סטודנטים - 700 ש"ח

סטודנט - בעל תעודת סטודנט

הוראות ותנאים:

1. הקורס אינו מהווה חלק מתכניות הלימודים לתארים השונים, ואינו מאפשר, על כן, צבירת נקודות לתואר.

2. פתיחת הקורס מותנית במספר משתתפים מינימלי.

3. באם האקדמית לא תפתח את הקורס, יוחזר שכר הלימוד במלואו.

4. באם האקדמית לא תפתח את הקורס, הנרשמים לא יהיו זכאים לפיצוי כלשהו בגין ביטול הקורס ביוזמתה אקדמית, ובחתימתו מטה מוותר הנרשם בזאת על כל תביעה ו/או טענה כנגד האקדמית בעניין זה.

5. המכללה האקדמית של תל אביב יפו הינה מוסד ללא כוונת רווח (מלכ"ר).

נוהל ביטול והפסקת לימודים:

כל הודעה על הפסקת לימודים וביטול הרשמה יש להעביר בכתב לדוא"ל: seedcourses@mta.ac.il

לא תתקבלנה הודעות ביטול טלפוניות.

להלן פירוט שיעור דמי הביטול שייגבו למשתתף המבטל את הרשמתו לקורס:

עד יום - 10.5.22  (כולל) יחויב ב- 10% משכר הלימוד.

מיום - 25.5.22 עד ליום - 10.6.22 (כולל) יחויב ב- 30% משכר הלימוד.

החל מיום – 11.6.22 יחויב במלוא שכר הלימוד.

landscape.png
bottom of page