top of page

מנטליזציה הורית גופנית במרחב הטיפולי  - PEMA
קורס העמקה


ההרשמה הסתיימה

איך תינוקות ופעוטות מתקשרים דרך הגוף והתנועה?
איך הם חווים את הקשר עם ההורים במארג התנועתי?

כיצד ניתן לזהות גורמי חוסן וסיכון גופניים בחדר הטיפולים?
כיצד מיישמים ראיה זו בעבודה דיאדית?

6 מפגשים בימי שלישי ושישי, 8:30-12:15, מאי 2022

tree4.png
Mother and Baby

מנטליזציה הורית גופנית (PEM - Parental Embodied Mentalizing) הינה גישה תיאורטית, מחקרית וטיפולית, המתמקדת בתהליכי אינטראקציה בלתי-מילוליים, ומתייחסת ליכולת ההורה לפרש את המצב המנטלי של התינוק מתוך תנועות גופו ולהתאים עצמה אליהם. PEMA היא כלי אבחוני וטיפולי שנשען על הידע המחקרי של PEM.

בקורס יישומי זה נלמד על השפה התנועתית הנרקמת בין ההורה והתינוק.ת; כיצד ניתן להבין את תהליכי המנטליזציה ההורית מתוך האינטראקציה הגופנית עם התינוק.ת; נלמד לזהות גורמי סיכון וחוסן גופניים-תנועתיים; וכיצד ליישם תובנות אלה בעבודה טיפולית. כל אלה יילמדו באופן מקוון תוך התבססות רבה על שיח משותף, דיונים בקבוצות קטנות, התנסות תנועתית, צפייה משותפת בווידאו, משחקי תפקידים ושיח מונחה.

הקורס מהווה את התשתית להסמכה ביישום הקליני של PEMA™. ההסמכה הקלינית של PEMA™כוללת שמונה מפגשי הדרכה ולימוד רפלקטיבי דו-חודשיים בהם יוצגו ויידונו סרטים של אינטראקציה הורה-תינוק.ת אשר יקודדו קודם למפגש על ידי המשתתפות. הסרטונים הם שילוב של סרטונים שמביאה המנחה וכאלה שמביאות המשתתפות מהעשייה הטיפולית שלהן, ובכך יקבלו משוב וחשיבה מעמיקה על מקרים טיפוליים שלהן מנקודת המבט של PEMA™, לצד אימון על הכלי.

ההרשמה והעלות למפגשי הדרכה והלימוד רפלקטיבי לצורך הסמכה קלינית נעשים באופן נפרד מהקורס המתואר.

tree2.png

הקורס מיועד לאנשי ונשות מקצוע העובדים עם הורים, תינוקות או פעוטות.

דר' דנה שי,  פסיכולוגית,  מנהלת מייסדת של מרכז SEED להתפתחות רגשית מוקדמת, המכללה האקדמית תל אביב-יפו. דר׳ שי מתעניינת בהתפתחות הבינאישית המוקדמת, עם מוקד מיוחד על מנטליזציה הורית גופנית (PEM; Parental Embodied Mentalizing). כמו כן, דר׳ שי חוקרת את המעבר להורות, יחסי שותפות הורית, טיפול הורי והתפתחות רגשית-חברתית בינקות במארג המשפחתי.

הקורס יתקיים באופן מקוון בתאריכים:

13.5.2022 - יום ו'

17.5.2022 - יום ג'

20.5.2022 - יום ו'

24.5.2022 - יום ג'

27.5.2022 - יום ו'

31.5.2022 - לא ייתקיים שיעור

3.6.2022 - יום ו'

עלות הקורס

מומחים - 1550 ש"ח

מתמחים - 1400 ש"ח

סטודנטים - 1300 ש"ח

סטודנט - בעלי תעודת סטודנט

לשאלות ובירורים ניתן להתקשר ל- 050-6349058 או לכתוב לנו למייל seedcourses@mta.ac.il.

tree5.png
tree6.png

הוראות מיוחדות ותנאים כלליים:

1. הקורס אינו מהווה חלק מתכניות הלימודים לתארים השונים, ואינו מאפשר, על כן, צבירת נקודות לתואר.

2. פתיחת הקורס מותנית במספר משתתפים מינימלי.

3. באם האקדמית לא תפתח את הקורס, יוחזר שכר הלימוד במלואו.

4. באם האקדמית לא תפתח את הקורס, הנרשמים לא יהיו זכאים לפיצוי כלשהו בגין ביטול הקורס ביוזמת האקדמית, ובחתימתו מטה מוותר הנרשם בזאת על כל תביעה ו/או טענה כנגד האקדמית בעניין זה.

5. המכללה האקדמית של תל אביב יפו הינה מוסד ללא כוונת רווח (מלכ"ר).

 

 

נוהל ביטול והפסקת לימודים:

כל הודעה על הפסקת לימודים וביטול הרשמה יש להעביר בכתב לדוא"ל: seedcourses@mta.ac.il.

לא תתקבלנה הודעות ביטול טלפוניות.

להלן פירוט שיעור דמי הביטול שייגבו למשתתף המבטל את הרשמתו לקורס:

עד יום - 13.4.22  (כולל) יחויב ב- 10% משכר הלימוד.

מיום - 28.4.22 עד ליום - 13.5.22 (כולל) יחויב ב- 30% משכר הלימוד.

החל מיום – 14.5.22 יחויב במלוא שכר הלימוד.

רוצים להישאר מעודכנים? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו!

bottom of page